Информационный бюллетень


Информационный бюллетень новых поступлений за

I квартал 2018 г.

 

Автор

Название

Кол-во

Юриcпруденция

1. Төлеубекова Б.Х. Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы:
дәрістер курсы.-Алматы.2016.-384б.
20
2. Толеубекова Б.Х. Уголовно-процессуальное право РК.курс лекций.-Алматы.2016.-392с. 10
3. Хамзина Ж.А. Право социального обеспечения РК.учебник.-Алматы.2014.-352с. 5
4. Хамзина Ж.А. Трудовое право РК.Общая и особенная части:учебник.-Алматы.2014.-416с. 5
5.   Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан.Кодекс РК.-Алматы.2018.-224с. 20
6   Гражданский кодекс Республики Казахстан.Кодекс РК.Алматы.2018.-376с. 10
7.   Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі(Жалпы және Ерекше бөлімдер)-Алматы.2018.-376б. 10
8.   Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.-Алматы.2018-368с. 20
9.   О государственной службе Республики Казахстан. Закон РК.-Алматы.2018.-48с. 16
10. Кемали Е.С. Қазақстан Республикасының сот және құқық қорғау органдары:оқулық.-Алматы 2018.-257б. 5
11. Қамбарова Н.Ш. Азаматтық іс жүргізу құқығы:оқу құралы(альбом–кесте).-Алматы 2014-108б. 5
12. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық:оқулық(жалпы бөлік).-Алматы. 2015.-384б. 5
13. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық:оқулық(ерекше бөлім).-Алматы.2015.-608б. 5
    О защите прав потребителей.Закон Республики Казахстан.Алматы. 2018.-28с. 10
14.   Комментарий к Закону Республики Казахстан О борьбе с коррупцией».- Алматы.2015.-160с. 20
15. Нурболатов А.Н. Административная юстиция.Сравнительно-правовой анализ:учебное пособие.-Алматы.2014-122с. 15
16. Джансараева Р.Е. Уголовное право.Общая часть :учебно-методическое пособие.-Алматы.2013-322с. 10
17. Тапалова Р.Б. Судебная экспертиза: монография-.Алматы.2015-150с. 10
18. Кемали Е.С. Судебные и правоохранительные органы РК.учебное пособие.-Алматы. 2016.-198с. 5
19. Сулейменова С.Ж. Қазақстан Республикасының азаматтарын әлеуметтік-еңбекпен оңалтуды құқықтық реттеу:оқу құралы.-Алматы. 2015-56б. 10
20. Джансараева Р.Е. Курс лекций по Общей части Уголовного права:учебное пособие.- Алматы. 2013.-218с. 10
21. Чукмаитов Д.С. Уголовно-исполнительное право РК.учебное пособие.-Алматы. 2016-312с. 20
22. Жетпісбаев Б.А. Мүліктік даулардың құқықтық мәселелері:оқу құралы.-Алматы. 2018.-142б. 10
23. Межибовская И.В. Право социального обеспечения в слайдах:учеб.-наглядное пособие.-Алматы. 2014-78с. 5
24. Есекеева А.Ә. Қазақстан Республикасының жер құқығы.Сұрақтар мен жауаптар:оқу –әдістемелік құралы.-Алматы. 2015-149б. 10
25. Күнхожаева Г.Н. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы:оқулық.-Алматы.2017.-268б. 5
26. Тлегенова Ф.А. Применение норм гражданского и гражданского процессуального законодательства РК:учебное пособие.-Алматы.2014.-145с. 5
27. Урисбаева А.А. Қазақстан Республикасының нотариаты:оқу-әдістемелік құралы.-Алматы. 2015.-108б. 10
28. Қайыржанов Е. Қазақстан Республикасының « Қылмыстық» құқығы(жалпы бөлім):дәрістер жинағы.-Алматы. 2012.-212б. 10
29.   Қазақстан Республикасындағы адвокатурасы.Тест тапсырмалар
мен есептер жинағы:оқу –әдістемелік құралы.-Алматы.-2014.-108б.
20
30. Бисенғали Л. Основные вопросы противодействия коррупций:учебно-методическое пособие.-Алматы. 2014.-110с. 5
31. Оспанов К.И. Основы права:учебное пособие.-5-е изд.-Алматы. 2017.-328с. 2
32. Бижанова А.Р. Криминология :учебно-методическое пособие.-Алматы.2015.-97с. 12
33. Айтжан Б. Міндеттемелік құқық:оқу құралы.-Алматы.2017.-68б. 5
34.   Этический кодекс государственных служащих РК(Правила служебной этики государственных служащих)Кодекс.-Алматы.-2017.-12с. 6
35. Бегалиев Е.Н. Правовая статистика:учебно-методическое пособие в схемах.-Алматы.2018.-48с. 2
36. Самалдыков М.К. Правоохранительные органы РК:учебно-метод.пособие.-Алматы.2014.-465. 10
37. Шакиров К. Судебная экспертология:проблемы и решения(от теории-к практике): монография.-Алматы.2016.-291с. 15
38. Тапалова Р.Б. Криминалистік техника:оқу-тәжірибелік құрал.-Алматы.2014.-88б.  
39. Межибовская И.В. Государственное материальное обеспечение нетрудоспособных граждан в Республике Казахстан (правовой аспект).учебное пособие.-Алматы. 2014-497с. 6
40. Еркінбаева Л.Қ. Қазақстан Республикасының агралық құқығы:оқу құралы.Алматы.2015.-234б. 10
41. Джансараева Р.Е. Уголовно-процессуальное право РК.(Часть общая):учебное пособие.-Алматы.2014.-275с. 10
42. Темірболат Н.С. Криминалистикалық болжау және оның тергеуде атқаратын рөлі:монография.-Алматы. 2014.-164б. 10
43. Жарболова А.Ж. «ҚР конституциялық құқығы» пәнінен семинар сабақтарына қосымша дайындық материалдары:оқу құралы.-Алматы.2015.-229б. 15
44. Сапарғалиев Г. Конституционное право РК:академический курс.-Алматы. 2014.-544с. 5
45. Сулейменов С.Ж. Правовое регулирование безопасности и охраны труда:учебное пособие.-Алматы. 2015.-76с. 12
46. Айдарханова К.Н. Қазақстан Республикасының валюталық құқығы:оқу құралы.-Алматы. 2015.-140б. 20
47. Тайғамитов Ғ. Кедендік әкімшілік жүргізу:оқу – әдістемелік құралы.-Алматы. 2013-91б. 10
48. Кудерин И.К. Правовые регулирование экологического районирование в РК:монография.- Алматы. 2014.-143с. 15
49. Исабеков А.Қ. Әкімшілік жауаптылық: оқу құралы.-Алматы. 2014.-137б. 15
50.   Уголовный кодекс РК: практическое пособие.-Алматы. 2018.-256с. 20
51.   «О жилищных отношениях» Закон РК.практическое пособие.-Алматы.2018.-76с. 5
52. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне түсіндірме.Жалпы және Ерекше бөліктер.-Алматы. 2015.-768б.  
53. Тапалов Р.Б. Сот-сараптамасын нормативтік-құқықтық негіздері:оқу- әдістемелік құрал.-Алматы. 2014.-242б. 5
54.   Земельный кодекс РК.практические пособие.-Алматы.2018.-152с. 12
55.   Конституция РК.практические пособие.-Алматы.2018.-44с. 20
56.   Әкімшілік құқық бұзушылық туралы. Қазақстан Республикасының кодексі.-Алматы.2018.-500б. 10
57. Исабеков А.Қ. Әкімшілік құқық:оқу құралы.-Алматы.2013.-238б. 10
58. Жұмаділов Б. Аграрлық саладағы жеке кәсіпкерлікті құқықтық реттеу мәселелері: оқу құралы.-Алматы. 2011.-202б. 10
59. Шопабаев Б.А. Криминалистическая техника: учебное пособие.-Алматы.2015.-261с. 5
60. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық негіздері: (1 бөлім) оқу құралы.-Алматы. 2013.-338б. 5
61. Ағыбаев А.Н. Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық негіздері: оқу құралы.-Алматы .2013. -246б. 5
62. Жатканбаева А.Е Қаржы құқығынан орысша-ағылшынша –қазақша түсіндірме сөздік.- Алматы.2015.-154б. 10
63.   Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет(Налоговый кодекс) практические пособие.-Алматы. 2018.-480с. 5
64. Ақшатаева Ж.Б. Қазақстан Республикасында ауылшаруашылық өндірісін сақтандыруды құқықтық реттеу: монография.-Алматы.2014.-172б. 10
65. Есбулатова Р.М. Правоохранительные органы Республики Казахстан:учебное пособие.-Алматы.2016.-430с. 5
66. Karatayeva A M The Theory of State and Law( elementary course): educational manual – Almaty 2016 -102p. 20
67. Dochshanova AS Civil Iaw of the Republic of Kazakhstan. General part:educational manual Almaty .2016- 156 p 10
68. Шакиров К.Н. Қазақстан Республикасындағы сот сараптамасы:ұйымдастырылуы және өндірісі:оқу-әдістемелік құрал.-Алматы.-2014.-202б. 15
69. Мұқалдиева Г.Б. Қазақстан Республикасының отбасы құқығы: оқу құралы.-Алматы. 2016-120б. 10
70. Жетписбаев Б.А. Правовые основы административного процесса в РК:учеб. пособие.-Алматы. 2017.-264с. 15
71. Қайса С.Т. Научно- практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РК (часть1).-Алматы. 2012-440с. 3
72. Қайса С.Т. Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РК.(Часть 2).-Алматы.2014-.384с. 3
73. Айгаринова Г.Т. Қазақстан Республикасының тұрақты даму жағдайында жер нарығын құқықтық реттеудің теориялық мәселелері: монография.-Алматы 2013.-312б. 10
74. Жатканбаева А.Е. Информационное право:учебное пособие.-Алматы.2015.-150с. 10
75. Тапалова Р.Б. Криминалистік тактика: оқу –тәжірибелік құралы.Алматы. 2014-114б. 5
76. Жетпісбаев Б.А. Қазақстан Республикасындағы әкімшілік жауаптылық:оқу құралы.-Алматы. 2014.-262б. 15
77. Абдрахманов Б.Е. Административная деликтология :учебное пособие.Алматы.2014.-396с. 15
78. Жатканбаева А.Е. Информационное право (общая часть) учебное пособие.Алматы.2015.-150с. 10
79. Акимбекова С.А. Методические рекомендации по оранизации и проведению деловой игры по гражданскому процессу:учебное пособие.-Алматы.2014.-78с. 10
80.   Уголовно-исполниельный кодекс РК: практическое пособие.Алматы.2018.-100с. 20
81.   О противодействии коррупции.Закон Республики Казахстан:практические пособие.-Алматы.2018.-20с. 10
82. Тыныбеков С. Сборник задач по предметам «Адвокатура и адвокатская деятельность в РК»и «Уголовно-процессуальное право РК»:учебно-практичкское пособие.-Алматы.2011.-124с. 10
83.   Правовое обеспечение таможенной логистики и околотаможенной инфраструктуры в условиях Таможенного союза ЕАЭС:монография.-Алматы.2018.-312с. 15
84. Жетписбаев Б.А. Административно-правовые отношения:гензис и эволюция идей: монография.-Алматы.2014-408с. 15
85. Ынтымақов С. Азаматтық құқық. Практикум.Жалпы бөлім.-Алматы.2014.-112б. 5
86. Ынтымақов С. Азаматтық құқық.Практикум.Ерекше бөлім.-Алматы. 2014.-96б. 5
87. Ибраева А.С. Формирование правовой культуры в условиях утверждения
правового государства и развитя гражданского общества:
монография.-Алматы.2017.-244с.
10
88. Абдиров Н. Координационная деятельность прокуратуры по обеспечению
законности,правопорядка и борьбы с преступностью:опыт
теории и практики: монография.-Алматы.2015.-146с.
5
89.   Қазақстан Республикасының конституциясы.-Алматы.2018.-44б. 20
90. Камбарова Н.Ш. Гражданское процессуальное право РК: учебное
пособие.-Алматы.2014.-316с.
5
91. Мухамедиева Г.Н. Қазақстан Республикасындағы адвокатура: оқу
құралы.-Алматы.2015.-149б.
10
92. Байсалова Г.Т. Правовые основы таможенного дела в РК.Общая часть: учебное
пособие.-Алматы. 2015.-250с.
10
93. Жарболова А.Ж. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы :дәрістер
жинағы.-Алматы.2012.-220б.
25
94. Жетпісбаев Б.А. Әкімшілік жауаптылық: оқулық.-Алматы.2018-252б. 5
95. Атаханова С.К. Азаматтық іс жүргізу құқығы: практикум.-Алматы.2013.-114б. 10
96. Бегалиев Е.Н. Практикум по крминалистической тактике: учебно-методическое
пособие.-Алматы.2015.-92с.
2
97. Бегалиев Е.Н. Крминалистикалық техника практикумы.- Алматы. 2013.-50б. 2
98. Бегалиев Е.Н. Практикум по криминалистической технике.-Алматы.2013.-52с. 2
99. Асқарова А.О. Гражданско-правовое обеспечение химической безопасности РК:
монография.-Алматы.2016. -134с.
5
100.   Қазақстан Республикасының қылмыстық –атқару
кодексі:тәжірибелік құралы.-Алматы.2018.-96б.
20
101.   Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік
кодексі:тәжірибелік құралы.-Алматы.2018.-368б.
20
102.   Қазақстан Республикасының қылмыстық
кодексі.-Алматы.2018.-256б.
20
103. Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РК.Общая и
Особенная части.-Алматы.2015.-352с.
10
104. Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РК. 2014
года.-Алматы.2015.-192с.
 
105. Мұхамедиева Г.Н. Қазақстан Республикасындағы адвокатура:оқу –әдістемелік
құралы.-Алматы.2016.-103б.
6
106. Калина Е.Ф. Юридическая техника:учебник для прикладного
бакалавриата-.М.2019.-291с.
1
107. Бялт В.С. Юридическая техника в схемах:учеб.пособие для бакалавриата
и специалитета.-М.2018.-103с.
1
108. Баранов В.М.. Юридическая техника : учебник для бакалавриата и
специалитета.-М.2018.-493с.
1
109. Горохова С.С. Юридическая техника :учебник и практиум для академического
бакалавриата.-М.2018.-317с.
1
110. Григорьев А.С. Юридическая техника:учеб. пособие для академического
бакалавриата-.М.-2018.-183с.
1

   Психология 

1. Кабакова М.П. Психология семьи и брака: учебное
пособие.-Алматы.2014.-211с.
10
2. Джакупов С.М. Общая психология: введение: учебное
пособие.-Алматы.2014.-162с.
10
3. Кабакова М.П. Психологические аспекты стабилизации супружеских отношений:
монография.-Алматы.2015.-190с.
10
4. Төлешова Ұ. Психологиялық- педагогикалық жеке адам диагностикасы: оқу
құралы.-Алматы.2012.-142б.
10
5. Қалымбетова Э.К. Әлеуметтік психология: оқу құралы.-Алматы.2012.-108б. 10
6. Мадалиева М.М. Арт-терапия :әдістемелік нұсқаулық.-Алматы. 2016.-154б. 10
7. Кабакова М.П. Практическая психология.Сборник кейсов:учебно-методическое
пособие.-Алматы.2014.-114с.
10
8. Акажанова А.Т. Юридическая психология: учебное пособие.-Алматы.2013.-192с. 10
9. Айкинбаева Г.К. Жоғарғы мектеп психологиясы:оқу
құралы.-Алматы.2018.-220б.б.
20
10. Жұбаназарова Н.С. Жас ерекшелік психологиясы: оқулық.-Алматы.2014.-249б. 10
11. Бабаев С.Б. Психология негіздері:оқу-анықтамалық
қолданба.-Алматы.2014.-106б.
10
12. Бабаев С.Б. Жалпы және тұлғалық психология: оқулық.-Алматы.2013.-352б. 10
13. Жолшыбекова Р.О. Психология бойынша практикум.:оқу-әдістемелік құрал.
–Астана.2017.-308б.
10
14. Диянова З.В. Психология личности.Закономерности и механизмы развития
личности: учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры.-М.2018.-173с.
3
15. Манухина С.Ю. Психология труда:учебник практикум для академического
бакалавриата.-М.2018.-485с.
1
16. Карпов А.В. Психология труда:учебник и практикум для акедемичесого
бакалавриата.-М.2018.-364с.
1
17. Марютина Т.М. Дифференциальная психология.В 2х-ч.Часть 1: учебник для
бакалавриата и магистратуры.-М.2018.-248с.
3
18. Марютина Т.М. Дифференциальная психология В.2 х-ч.Часть 2: учебник для
бакалавриата и магистратуры.-М.2018.-271с.
3
19. Каменская В.Г. Психология конфликта. Психологическая защита и мотивации в
структуре конфликта:учеб. пособие для
бакалавриата,специалитета и магистратуры.-М.2018-150с.
3
20. Елисеев О.П. Экспериментальная психология личности: учеб.пособие для
бакалавриата и магистратуры.-М.2018-514с.
3
21. Шапошникова Т.Е. Основы психоконсультирования и психокоррекции: учебник и
практикум для академического бакалавриата.-М.2018-147с.
1
22. Крысько В.Г. Этическая психология: учебник для академического
бакалавриата.-М.2018.-359с.
1
23. Носс И.Н. Экспериментальная психология: учебник и практикум для
академического бакалавриата.-М.2018.-321с.
1
24. Авдиенко Г.Ю. Дифференциальная психология :учеб.пособие для бакалавриата
и специалиста.-М.2018.-178с.
1
25. Кавун Л.В. Психология личности.Теории зарубежных
психологов:учеб.пособие для вузов.2018.-109с.
1
26. Иванников В.А. Психология: учебник для СПО.-М.2018.-480с. 1
27. Колесник Н.Т. Нейро-и патопсихология.Патопсихологическая диогностика:
учебник для академического бакалавриата.-М.2018.-240с.
1
28. Векилова С.А. История психологии:учебник и практикум для
вузов.-М.1018.-324с.
1
29. Колесник Н.Т. Клиническая психология:учебник для академического
бакалавриата.-М.2018.-359с.
1
30. Корсакова Н.К. Клиническая нейропсихология:учеб.пособие для
вузов.-М.2018.-165с.
1
31. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология:учебник для
акедемического бакалавриата-.М.2018.-367с.
1
32. Рамендик Д.М. Практикум по психодиагностике:учеб. пособие для
акедемического бакалавриата-.М.2018.-139с.
1
33. Ильин Г.Л. История психологии:учебник для вузов.-М.2018.-389с. 1
34. Шадриков В.Д. Общая психология: учебник для академического
бакалавриата.М-.2018.-411с.
1
35. Панферов В.Н. Общая психология.Теоретические основы:учебник и практикум
для академического бакалавриата.М.2018.-296с.
1
36. Нуркова В.В. Общая психология:учебник для вузов.-М.2018.-524с. 1
37. Кашапов М.М. Психология конфликта:учебник и практикум для
вузов-М.2018.-206с.
1
38. Холодная М.А. Когнитивная психология.Когнитивные стили: учеб. пособие для
бакалавриата и магистратуры.-М.2018.-307с.
3
39. Хасан Б.И. Конструктивная психология конфликта :учеб. пособие для
бакалавриата и магистратуры.-М.2018.-2014с.
3
40. Хухлаева О.В. Психологическая служба в образовании.Школьный
психолог:учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и
магистратуры-.М.2018.-353с.
3
41. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в 2
х-ч.Часть1.-М.2018.-412с.
1
42. Гуревич П.С. Политическая психология:учебник для
бакалавров.-М.2019.-565с.
1
43. Одинцова М.А. Психология стресса:учебник и практикум для
вузов.-М.2018.-299с.
1
44. Корягина Н.А. Псхология общения: учебник и практикум для
бакалавриата-.М.2018-440с.
1
45. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология: учебник и
практикум для академического бакалавриата.-М.2019.-575с.
1
46. Коноваленко М.Ю. Психология рекламы и PR: учебник для бакалавриата и
магистратуры.М.2018.-391с.
3
47. Болотова А.К. Прикладная психология.Основы консультативной
психологии:учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры.М.2018.-341с.
3
48. Почебут Л.Г. Кросс-культурная и этническая психология: учеб.пособие для
бакалавриата и магистратуры.М.-2018.-279с.
3
49. Гуревич П.С. Социология и психология рекламы .В 2х-т.Том1:учеб. пособие
для вузов-.М.2018.-289с.
1
50. Гуревич П.С. Социология и психология рекламы .В 2х-т.Том 2: учеб.
пособие для вузов.-М.2018.-236с.
1
51. Савенков А.И. Педагогическая психология :в 2 х-ч.Часть1:учебник для
академического бакалавриата .-М.2018.-317с.
1
52. Савенков А.И. Педагогическая психология :в 2 х-ч.Часть2: учебник для
академического бакалавриата.-М.2018.-186с.
1
53. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология.В.2 х-ч.Часть1: учебник для
академического бакалавриата.-М.2018.-240с.
1
54. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология В 2 х-ч.Часть2:учебник для
академического бакалавриата 2018.-174с.
1
55. Акимова М.К. Психодиагностика. Теория и практика.В2х-ч.Часть1: учебник
для академического бакалавриата.-М.2018.-301с.
1
56. Акимова М.К. Психодиагностика. Теория и практика.В.2 х-ч.Часть2: учебник
для академического бакалавриата .-М.2018.-341с.
1
57. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.В.2
х-ч.Часть2.-М.2018.-507с.
1
58. Деркан А.А. Политическая психология: учебник для
бакалавров.-М.2019.-591с.
1
59. Базаров Т.Ю. Психология управления персоналом: учебник и практиум для
академического бакалавриата.-М.2018.-381с.
1
60. Константинов В.В. Экспериментальная психология: учебник и практикум для
академического бакалавриата.-М.2018-255с.
1
61. Головей Л.А. Психология развития и возрастная психология .учебник и
практикум для прикладного бакалавриата.-М.2018.-413с.
1
62. Сарычев С.В. Педагогическая психология:учеб.пособие для
вузов.-М.2018.-228с.
1
63. Бороздина Г.В. Психология общения: учебник и практикум для
СПО.-М.2018.-463с.
1
64. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая
коррекция: учебник и парктикум для академического
бакалавриата-.М.2018.-423с.
1
65. Климов О.Г. Психология труда: учебник для академического
бакалавриата.-М.2018.-249с.
1
66. Коноваленко М.Ю. Психология управления персоналом: учебник для
академического бакалавриата.-М.2018.-369с.
1
67. Зейгарник Б.В. Основы патопсихологии: учебник для СПО.-М.2018.-367с. 1
68. Хилько М.Е. Возрастная психология : учеб. пособие для
вузов.-М.2018.-201с.
1
69. Лебедева Н.М. Этнопсихология: учебник и практикум для академического
бакалавриата .-М.2018-491с.
1
70. Сорокотягин И.Н. Юридическая психология: учебник и практикум для
бакалавриата и специалитета.-М.2018.-360с.
1
71. Романов В.В. Юридическая психология : учебник для академического
бакалавриата.-М.2018.-478с.
1
72. Диянова З.В. Общая психология.Личность и мотивация .Практикум:
учеб.пособие для академического
бакалавриата.-М.2018.-166Сс.
1
73. Еромасова А.А. Общая психология .Практикум для самостоятельной работы
студента:учеб.пособие для вузов.-М.2018.-138с.
1
74. Диянова З.В. Общая психология.Познавательные процессы. Практикум:
учеб.пособие для академического бакалавриата.-М.2018-155с.
1
75. Крысько В.Г. Социальная психология :учебник для бакалавриатов
.-М.2019.-553с.
1
76. Симановский А.Э. Педагогическая психология:учеб.пособие для бакалавриата и
специалитета.-М.2018.-203с.
1
77. Дубровина И.В. Руководство практического психолога. Психолог в школе:
практ. Пособие.-М.2018.-206с.
1
78. Панферова В.Н. Введение в профессию: психолог: учебник и практикум для
академического бакалавриата .-М.2018.-291с.
1
79. Голянич В.М. Введение в профессию: психолог:учебник и практикум для
академического бакалавриата.-М.2018.-366с.
1
80. Орлова Е.А. Патопсихология : учебник и практикум для прикладного
бакалавриата.-М.2018.-361с.
1
81. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология .Практикум:учеб.пособие для
академического бакалавриата.-М.2018.-190с.
1
82. Кашапов М.М. Консультатационная работа психолога.-М.2018-157с. 1
83. Семечкин Н.И. Социальная психология: учебник для академического
бакалавриата .-М.2018.-423с.
1
84. Обухова Л.Ф. Возрастная психология :учебник для академического
бакалавриата.-М.2018.-460с.
1
85. Свенцицкий А.Л. Социальная психология :учебник для
бакалавров.-М.2019.-408с.
1
86. Одинцова М.А. Психология экстремальных ситуаций: учебник и практикум для
академического бакалавриат.-М.2018.-303с.
1
87. Карандашев В.Н. Психология : введение в профессию: учебник и практикум для
академического бакалавриата.-М.2018.-430с.
1
88. Садовская В.С. Основы коммуниктивной культуры. Психология общение:учебник
и практикум для прикладного бакалавриата.-М.2018.-169с.
1
89. Водопьянова Н.Е. Психология управление персоналом.Психическое
выгорание:учеб.пособие для академического
бакалавриата.-М.2018.-299с.
1
90. Рогов Е.И. Психология управления персоналом : учебник для
академического бакалавриата .-М.2018.-350с.
1
91. Соколова Е.Т. Психотерапия: учебник и практикум для бакалавриата,
специалитета и магистратуры.-М.2018.-359с.
1
92. Каленова С.А. Туристік іс әрекет психологиясы:оқу
құралы.-Алматы.2013-304б.
10
92. Болотова А.К. Настольная книга практикующего
психолога:практ.пособие.-М.2018.-341с.
1
Экономика, финансы, учет 
1. Султанова Б.Б. Финансовый учет: учебное пособие.-Алматы.2015.-491с. 10
2. Ермекбаева Б.Ж. Налоговое администрирование:учебное
пособие.-Алматы.2015.-238с.
10
3. Кучукова Н.К. Салықтық-бюджеттік жоспарлау: оқу
құралы.-Алматы.2016.-444б.
10
4. Асқарова Ж.А. Бизнесті бағалау: оқу құралы.-Алматы.2013.-206б. 10
5. Андыбаева Г.Т. Экономикалық талдау: оқу құралы.-Алматы.2016.-296б. 10
6. Касенов К.Р. Управление инновационными проектами: учебное
пособие.-Алматы.2016.-176с.
5
7. Нұрғалиева Г. Бпнктердегі бухгалтерлік есеп: оқу
құралы.-Алматы.2013.-118б.
10
8. Бесекей Е. Қонақ үй бизнесі:оқу құралы.-Алматы.2012.-240б. 3
9. Үстенова Ө.Ж. Қонақ үй шаруашылығы:оқу құралы.-Алматы.2016-224б. 10
10. Абенова Е.А. Экскурсиятану: оқу құралы.-Алматы. 2015.-121б. 10
11. Әмірбекұлы Е. Фирманың бәсекеге қабілеттілігі: оқу
құралы.-Алматы.2015.-126б.
10
12. Алибекова Б.А. Туризмдегі бухгалтерлік есеп:оқу құралы.-Алматы.2017.-352б. 10
13. Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есепті 1Сбухгалтерия 8.2 программасында
жүргізу: оқу құралы.-Алматы.2014.-194б.
10
14. Бердалиев К. Проблемы управления и планирования : учебное
пособие.-Алматы.2014.-104с.
5
15. Нургалиева Г.К. Тәжірибелік аудит:оқу құралы.-Алматы.2016.-142б. 10
16. Кудайбергенова Л.Ж. Управление финансовыми рисками: учебное
пособие.-Алматы.2017.-152с.
10
17. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет в отраслях:учебник.-Алматы.2014.-426с. 10
18. Асилова А.С. Ақша-несие саясаты:оқу құралы.-Алматы.2017.-108б. 10
19. Алтаев Б.Ш. Основы аудита:учеб.пособие.-Алматы.2016.-210с. 10
20. Джаншанло Р.Е. Экономикалық талдау теориясы:оқу құралы.-Алматы.2016.-188б. 10
21. Рахимбаев А.Б. Маркетинг теориясы және практикасы: оқу құралы.2018.-372б. 10
22. Джаншанло Р.Е. Қаржылық талдау:оқу құралы.-Алматы.2017.-288б. 10
23. Баймұханова С. Қаржылық есеп: оқу құралы.-Алматы.2017.-192б. 10
24. Сұлтанова Б.Б. Бухгалтерлік есеп: оқу құралы.-Алматы.2017.-216б. 10
25. Жоламанова М.Т. Кредитное дело: учеб.пособие.-Алматы.2017.-190с. 10
26. Нургазина А.М. Биржевое дело в Республике Казахстан:
учеб.пособие.2016.-194с.
10
27. Джаншанло Р.Е. Бизнес – анализ: учеб. пособие.-Алматы.2017.-216с. 10
28. Мельников В.Д. Финансы : учебник.-Алматы.2013.-816с. 10
29. Алимбекова Г.А. Компьютеризация бухгалтерского учета: учебное
пособие.-Алматы.2015.-154с.
10
30. Бельгимбаев А.К. Менеджмент: учебное пособие-Алматы .2018.-166с. 10
31. Алимбекова Г.А. Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру:оқу
құралы.-Алматы.2017.-170б.
10
32. Илимжанова З.А. Современный налоговый менеджмент Казахстана:учебное
пособие.-Алматы.2016.-186с.
10
33. Казбекова Ж.Б. Управление финансовыми потоками
экономики:учеб.пособие.-Алматы. 2016.-190с.
10
34. Искахова П.Б. Макродеңгейдегі қаржы: оқу құралы.-Алматы.2016.-328б. 10
35. Көшімова М.Ә. Макроэкономика: оқу құралы.-Алматы.2014.-178б. 10
36. Джампеисова К.К. Индустрия развлечений: учебное пособие.-Алматы. 2013.-310с. 3
37. Жоламанова М.Т. Денежно-кредитное регулирование:учебное пособие.-Алматы.
2014.-341с.
10
38. Ли В.Д. Финансы в вопросах и ответах:учебное
пособие.-Алматы.2015.-251с.
10
39. Аппақова Г.Н. Қаржылық есеп 2:оқулық.-Алматы. 2015.-190б. 10
40. Байдильдина А.М. Практикум по статистике:учебное пособие.-Алматы.2017.-256с. 10
41. Сартова Р.Б. Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі:оқу құралы.-Алматы.
2016.-198б.
10
42. Нургазина А.М. Рынок ценных бумаг и биржевое
дело:практикум.-Алматы.2017.-124с.
10
43. Рахымбаева А.Б. Менеджмент: оқу құралы.-Алматы.2018.-150б. 10
44. Карлик А.Е. Микроэкономика-кәсіпорын
экономикасы:оқулық.-Алматы.2017.-364б.
10
45. Куатова Д.Я. Экономика предприятия :практический курс:учебное
пособие.-Алматы.2015.-384с.
10
46. Иванюк Т.Н. Практикум по бизнес-анализу деятельности предприятия:
практические задания и методические указания по их
выполнению.-Алматы.2017.-206с.
10
47. Калдияров Д.А. Налогообложение в РК на современном этапе:учебное
пособие.-Алматы.2015.-320с.
10
48. Жолмырзаева Г.А. Мемлекеттік қаржы:оқу құралы.-Алматы.2016.-204б. 10
49. Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы: оқу құралы.-Алматы.2016.-216б. 5
50. Дюсембекова Ж.М. Маркетинговые исследования:учебник.-Алматы.2013.-472с.5  
51. Жакупова А.А. Экономика инвестиций:учебное пособие.-Алматы. 2017.-112с. 10
52. Бейсенбаева А.К. Туризм саласындағы бухгалтерлік есеп:оқу
құралы.-Алматы.2016.-352б.
10
53. Дабылтаева Н.Е. Инвестицианы қаржыландыру және несиелендіру:оқу
құралы.-Алматы.2017.-126б.
10
54. Тулешова Г.К. Продвинутый финансовый учет: учебное
пособие.-Алматы.2016.-232с.
10
55. Оралбаева Ж.З. Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік: оқу
құралы.-Алматы.2017.-176б.
10
56. Тургулова А.К. Финансовый мониторинг компании:учебное
пособие.-Алматы.2016.-304с.
10
57. Балгабеков Т.К. Организация перевозок и управление движением: учебное
пособие.-Алматы.2018-286с.
10
58. Ly VD General couse of finance: educational manual.-Almaty
2014.-314p.
10
59. Бердалиев К. Менеджмент: лекциялар курсы.-Алматы.2016.-190б. 10
60. Темирболат А.Б. Риторика.Основы ораторского искусства:учебное
пособие.-Алматы.2018.-144с.
10
61. Асилова А.С. Исламдық қаржыландыру негіздері:оқу
құралы-Алматы.2017.-198б.
10
62. Бакирбекова А.М. Инновациялық жобаларды басқару: оқу
құралы.-Алматы.2017.-212б.
10
63. Сапарова Б.С. Қаржы менеджменті:оқулық.-Алматы.2015.-632б. 10
64. Казиева Р.К. Управление проектами (основы теории и
практикум).-Алматы.2015.-368с.
10
65. Тулешова Г.К. Ілгермелі қаржылық есеп:оқу құралы.-Алматы.2017.-222б. 10
66. Қалдияров Д.А. Инвестициялық жобаларды талдау және бағалау:оқу
құралы.-Алматы.2016.-224б.
10
67. Керімбекова Н.Н. Банктік тәукелдер және оны басқару.оқу
құралы.-Алматы.2013.-138б.
10
68. Алайдаркызы Қ. Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп:оқу
құралы.-Алматы.-2012-240б.
10
69. Дәуренбекова Ә.Н. Өндірісті ұйымдастыру: оқу құралы.-Алматы.2016.-216б. 5
70. Заманбеков Ш.З. Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау:оқулық.2016.-220б. 10
71. Умбеталиев А.Д. Маркетингтік коммуникациялар : оқу құралы.2015.-336б. 10
72. Куашбаев С. Финансы:учебное пособие.-Алматы.2010-760с. 10
73. Имашова Ж.Д. Теория статистики:учебное пособие.-Алматы.2010.-158с. 10
74. Сартова Р.Б. Экономический анализ:учебное пособие.-Алматы.2016.-184с. 10
75. Балгабеков Т.К. Организация перевозок и управление движением:учебное
пособие.-Алматы.2018.-286с.
10
76. Кишибекова Г.К. Тәуекел менеджмент:оқу құралы.-Алматы.2017.-236б.  
77. Жуйриков К.К. Страхование:теория,практика,зарубежный опыт:учебник для
студентов вузов и колледжей.-Алматы.2015.-408с.
10
78. Акимова Б.Ж. Қаржылық есеп ІІ: оқу құралы.-Алматы.2016.-261б. 10
79. Сапарова Б.С. Финансовый менеджмент:учебник.-Алматы.2015.-462с. 10
80. Құлпыбаев С. Қаржы: оқулық.-Алматы.2015.-784б. 10
81. КенжебаеваЗ.С. Международная экономика:учебное пособие.-Алматы.2017.-208с. 10
82. Мырзалиев Б.С. Экономиканы мемлекеттік реттеу:оқулық.-Алматы.2014.-272б. 5
83. Джарикбаева Д.Т. Государственные финансы:учебное пособие.-Алматы.2016.-304с. 10
84. Иманбаева З.О. Басқару есебі:оқу құралы.-Алматы.2017.-286б. 10
85 Байбулекова Л.А. Управление портфелем ценных
бумаг:учебник.-Алматы.2014-286с.
10
86. Калганбаев Н.А. Маркетинг:учебное пособие.-Алматы.2015.-312с. 5
87. Тайгашинова К.Т. Основы бухгалтерского учета:учебник.-Алматы.2017.-202с. 10
88. Беккулиева Б.М. Маркетингті жоспарлау:оқу құралы.-Алматы.2016.-336б. 5
89. Абленов Д.О. Профессиональный аудит:теория и
практика:учебник.-Алматы.2015.-872с.
10
90. Нурғалиева А.А. Кәсіпорын қызметін жоспарлау:оқу құралы.-Алматы.2015.-132б. 10
91. Байбөлекова Л.А. Бағалы қағаздардың портфелін басқару:оқулық.2014.-309б. 10
92. Нургалиева А.М. Учет банковских операций: учебное
пособие.-Алматы.2015.-272с.
10
93. Рахметулина Ж.Б. Экономикалық теория:есептер,схемалар,тесттер:оқу
құралы.-Алматы.2015.-265б.
10
94. Зиядин С.Т. Қаржы нарығы:оқу құралы.-Алматы.2012.-234б. 10
95. Конина Н.Ю. Менеджмент.Теория,практика и международный
аспект:учебник.-М.2018-432с.
10
96. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет от первичного документа до
отчетности:учебное пособие.-Алматы.2016.-232.
10
97. Тайгашинова К.Т. Теория и методология учета затрат и калкуляция
продукции,работ и услуг: учебное пособие.2014.-137с.
10
98. Тайгашинова К.Т. Углубленный управленческий учет:учебник
.-Алматы.2014.-184с.
10
99. Тайгашинова К.Т. Система развития управленческого учета: логистические
затраты,их классификация,сервис логистических
услуг:монография.-Алматы.2014.-212с.
10
100. Тургулов А.К. Қаржылық менеджмент:оқу құралы.-Алматы.2014.-330б. 10
101. Жуйриков К.К. Корпоративные финансы:учебник.-Алматы.2016.-457с. 10
102. Абишев А.А. Маркетинг.учебное пособие.-Алматы.2015.-704с. 10
103. Абитова А.К. Бухгалтерлік есеп және қаржылық талдау бойынша есептер
жинағы:оқу құралы-Алматы.2014.-158б.
10
104. Тайгашинова К.Т. Шығындарды есепке алу теориясы мен әдіснамасы және
өнімдердің,жұмыстар мен қызметтердің калькуляциясы:оқу
құралы.-Алматы.2015.-140б.
10
105. Тайгашинова К.Т. Тереңдетілген бақарушылық есеп :оқулық.-Алматы.2015.-184б. 10
106. Тайгашинова К.Т. Бюджетирование в системе управленческого
учета:монография.-Алматы.2016.-134с.
10
107. Спанқұлова Л.С. Құнды қағаздарды бағалау: оқу құралы.-Алматы.2017.-88б. 10
108. Исатаева А.А. (CD)Маркетингті басқару:оқу құралы.-Алматы.-2014-120б. 10
109. Муталиева Л.М. (CD) Менеджмент и маркетинг туризма:учебное пособие.-Алматы
.2014.-120с.
10
110.   Правила дорожного движения Республики
Казахстан-Алматы.2018-76с.
10
111.   Правила дорожного движения Республики Казахстан: с
изменениями по состоянию на 1 января
2018г.-Алматы.2018.-74с.
6
112. Приходько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: курс
лекции.-Алматы.2013.-360с.
10
113. Пузанова И.А. Интергрированное планирование цепей поставок:учебник для
бакалавриата и магистратуры.-М. 2019.-320с.
5

Логистика

114. Неруш М.Ю. Логистика:учебник и практикум для СПО.-М.2018-559с. 5
115. Левкин Г.Г. Контроллинг логистических систем:учеб. пособие для
вузов.-М.2018-167с.
5
116. Миротин Л.Б. Управление грузовыми потоками в транспортно-логистических
системах .-М.2017.-704с.
5
117. Сергеев В.И. Логистика снабжения:учебник для бакалавриата и
магистратуры.-М.2018-384с.
5
118. Будрина Е.В. Транспортно-экспедиционная деятельность: учебник и
практикум для прикладного бакалавриата.-М.2018.-369с.
5
119. Миротин Л.Б. Инженерная логистика:логистически-ориентированное
управление жизненным циклом продукции.учебник для
вузов.-М.2015.-644с.
5
120. Некрасов А.Г. Управление цепями поставок в транспортном комплексе.учебное
пособие для вузов.-М.2016-262с.
5
121. Волочиненко В.А. Логистика производства:теория и практика : учебник и
практикум для баклавриата и магистратуры.-М.2019.-454с.
5
122. Неруш Ю.М. Логистика: учебник для академического
бакалавриата.-М.2019-559с.
5
123. Слободянюк М.Э. Моделирование транспортных систем.-М.-2017.-296с. 5
124.   Правила перевозок грузов железнодорожным
транспортом.М.-2008.-304с.
5
125.   Правила перевозок грузовов железнодорожным транспортом.
Приложения.-М.2008-301с.
5
126. Миротин Л.Б. Системный анализ –инструментарий логистического
менеджмента:учебное пособие для вузов.-М.2017-178с.
5
127. Будрина Е.В. Транспортно-экспедиционная деятельность:учебник и практикум
ля СПО.-М.2018-370с.
5
128. Тышканбаева М.Б. Информационные системы и технологии в логистике:учебное
пособие.-Алматы.2016.-172с.
5
129. Кулжабай Н.М. Экономико-математические модели и методы в
логистике:учебное пособие.-М.2018.-220Сс.
5
130. Ахметкалиева С.К. Распределительная логистика:
учеб.пособие.-Алматы.2017.-224с.
5
131. Федоров Л.С. Транспортная логистиа:учебное пособие.-М.2018.-310с. 10
132. Маликов О. Складская и транспортная логистика в цепях поставок:учебное
пособие.-СПБ.:Питер.2018.-400с.
5
133. Шумаев В.А. Логистика во внешнэкономической деятельности:
монография.М.2018.-118с.
5
134. Мумладзе Р.Г. Основы логистика в АПК: учебник.-М.2018.-328с. 5
135. Медведев В.А. Безопасность логистических информационных систем:
методическое пособие.-М.2018.-244с.
10
136. Багинова В.В. Транспортная логистика (логистический менеджмент на
транспорте): монография.-М.2018.-156с.
5

Информационные технологии

1. Беркинбаев К.М. Практикум по программированию:учебно методическое
пособие.-Алматы.2009.-34с.
10
2. Хакимова Т. Специальные программы для работы на персональном
компьютере:учебное пособие.-Алматы:2018.-50с.
10
3. Хакимова Т. Теория и методика компьютерного моделирования для задач
базы данных и глобальной сети: учебное
пособие.-Алматы.2018.-110с.
 

История

1.   Қазақстан тарихы: лекциялар курсы.-Алматы.2011.-376б. 20
2.   Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы: дәрістер
курсы.-Алматы.2018.-324б.
10
3.   История Казахстана:курс лекций.-Алматы.2011.-432с. 20

Казахский, русский, английский языки

1. Иманқұлов С.М. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: оқу құралы.-Алматы.2017.-218б. 20
2. Бектурова Э.К. Деловой английский язык: учеб.-методическое
пособие.-Алматы.2016.-124с.
10
3.   Русский язык :учебное пособие для студентов казахских
отделений университета (бакалавриат).-Алматы.2010.-228с.
10
4. Мизанбеков С.К. Профессиональный русский язык:учебное пособие для студентов
специальности «Автоматизация и
управление».-Алматы.-2018.-176с.
10
5. Қарабаева Х.Ә. Кәсіби қазақ тілі: оқулық.-Алматы.2018.-166б. 20
6. Ермакова В.И. Профессиональный русский для программистов.учебное
пособие.-Алматы.2018.-120с.
8

  Регионоведение, востоковедение

1. Гладкий Ю.Н. Регионоведение:учебник для академического
бакалавриата.-М.2018.-360с.
6
2. Воскресенский А.Д. Мировое комплексное регионоведение: введение в
специальность:учебник.-М.2018.-448с.
6
3. Жұбатова Б.Н. Шығыстануға кіріспе: оқу –әдістемелік
кешен.-Алматы.2014.-338б.
5
4. Алдабек Н.А. Взаимодействие государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества в сфере охраны окружающей среды: учебное
пособие.-Алматы. 2014.-142с.
5
5. Алдабек Н.А. Модернизация Китая и Казахстана
:монография.-Алматы.2014.-348с.
5
6. Атабай Б.А. Классическое и современное востоковедение:методические
рекомендации.Алматы.2014.-69с.
5
7. Даулет Ф.Н. 13 глав о Китае.История, культура,быт: учебное
пособие.2015.-266с.
5
Периодика КазАтисо и АКЭП на 2018 год

 

  Наименование издания
  Газеты
1 Ана тілі
2 Аргументы и факты Казахстана
3 Егемен Қазақстан
4 Заң
5 Казахстанская правда
6 Сарбаз
7 Учитель Казахстана
8 Экокурьер INT
9 Юридическая газета
  Журналы
1 Банки Казахстана
2 Білім – Образование
3 Бюллетень верховного суда РК
4 Журнал практического психолога
5 Заң
6 Иностранные языки в школе
7 Информатика и образование
8 Информатика негіздері
9 Қазақ тілі :мектепте,колледжде
10 Кәсіптік білім
11 Мировая экономика и междунар. отношения
12 Методист-Әдіскер
13 Справочник классного руководителя
14 Учет и Финансы
15 Тәрбие сағаты – Классный час
16 Техникалық және кәсіптік білім
17 Фемида
18 Финансы Казахстана