Информационный бюллетень


за 1 квартал 2017г.

Автор

       Наименование литературы, исходные данные Кол-во

1

Мельников В.Д. Теория финансов.Учебное пособие.Алматы:ТОО «Издательство LEM»,2015.- 400с.

5

2

Картамысова Р.С. 1C: Предприятие 8.Бухгалтерия для Казахстана.Самоучитель. Алматы:ТОО «Издательство LEM»,2016.- 116с.

5

3

Садиева .АС., Шахарова  А.Е. Сагиндыкова Г.М. Бухгалтерский учет и аудит.Уч.пособие. Алматы:ТОО «Издательство LEM»,2016.- 364с.

5

4

Мусралиева Ж.Ж. Кәсіби қазақ тілі.Жоғарғы оқу орынд. «Қонақүй және мейрамхана ісі» маманд.арналған оқу құралы Алматы:ТОО «Издательство LEM»,2016.- 220б.

5

5.

Мусиралиева Ж.Ж. Кәсіби қазақ тілі. Жоғарғы оқу орынд. «Туризм» маманд.арналған оқу құралы Алматы:ТОО «Издательство LEM»,2016.- 118б.

5

6

Сейтбекова А.А. Кәсіби қазақ тілі.Оқу құралы. «Заңтану» маманд.арналған оқу құралы Алматы:ТОО «Издательство LEM»,2015.- 168б.

5

7

Құрманқұлова Г.Е.

 

Информатика: мысалдар мен есептер.Алматы менеджмент университеті.-2015.-184б.

5

8

Джаншанло Р.Е. Бизнес-исследования.Уч.пособие. Алматы:ТОО «Издательство LEM»,2011.- 104с.

5

9

Джаншанло Р.Е. Экономический анализ.Учебник. Алматы:ТОО «Издательство LEM», 2015.- 684с.

5

10

Проскурина В.П. Бухгалтерский учет  от азов до баланса (практическое пособие). Алматы:ТОО «Издательство LEM»,2017.- 320с.

5

11

  Гражданский кодекс РК Алматы:Юрист,2017.-352с.

10

12

  Гражданский кодекс РК (на каз.яз.). Алматы, Юрист,2017.-212б.

10

13

  Налоговый кодекс РК.Алматы: Юрист, 2017. – 436с.

10

14

  Кодекс РК Об  Административных правонарушениях. Алматы:Юрист,2017.-448с.

10

15

  О жилищном отношений. Закон РК Алматы:Юрист,2017.-72с.

10

16

  О местном государственном управлении и самоуправлении в РК.Закон РК.Алматы:Юрист,2017.-44с.

10

17

  Предпринимательский кодекс РК .Алматы:Юрист,2017.-200с.

10

18

  Трудовой кодекс РК  Алматы:Юрист,2017.-116с.

10

19

  Уголовный кодекс РК Алматы:Юрист,2017.-212с.

10

20

  УИК РК Алматы:Юрист,2017.-96с.

10

21

  УПК РК Алматы:Юрист,2017.-352с.

10

22

  Норм.постанов.Верх.суда РК (1999-2016) Алматы:Юрист,2016.-460с.

10

23

  Oxford – Exams – IELTS Preparation and Practice – Tests Pack Вашингтон.-2017.

1

24

  Oxford – Business –Express –End. for Negotiationg SB PK Вашингтон.-2017.

1

25

  Oxford – Business –Express –End. for Socializing SB with MultiPOM-Вашингтон.-2017.

1

26

  Oxford – Business –Express –End. for  Logistics SB PK New York-2017.

1

27

  Oxford – Business –Express –End. for Legal Provess. SB and M-ROM New York-2017.

1

28

  Oxford – Business –Express –End7.for Mark Advend.SB with MultiPOM New York-2017.

1

29

Күнхожаева Г.Н. Жылқыбай Қ.Ұ. ҚР әкімшілік құқығы.Оқулық.-Алматы: «NURPRESS», 2015.-268б.

3

30

Қаржаубаев К.Е. Сапа аудиті.Оқулық.-Алматы:Альманах., 2017.-228б.

3

31

Каржаубаев К.Е. Аудит качества.Уч.пособие.Алматы, Альманах.-2017.-280с.

3

32

Салханова Ж.Х. Русский язык:учебное пособие для студентов юридического факультета.-Алматы:Қазақ университеті,2016.-150с.

5

33

Бекмолдаева К., Солтанаева С. TURBO PASCAL бағдарламалау тілі (зертханалық жұмыстар) Оқу құралы. – Астана:Фолиант,2016.-200б.

5

34

Нуриденова К.Н.

 

Программалаудан есептер жинағы.Оқу әдітемелік құрал.-Алматы,2015.-198б.

5

35

Андыбаева Г.Т Экономикалық талдау.Оқулық.-Алматы:Экономика,2016.-296б.

6

36

Беккулиева Б.М. Маркетингті жоспарлау.Оқу құралы.Алматы:Экономика,2015.-336б.

5

37

  Қазақстан Республикасындағы адвокатура.Оқу әдістемелік құрал:Алматы:Қазақ университеті.2016.-103б.

5

38

Баймуханова С.Б. Финансовый учет.Уч.пособие.Алматы:Қазақ университеті,2016.-188с.

5

39

Аканова Ж.Ж. Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі.Оқу құралы.Алматы:Экономика,2016.-288б.

5

40

Берденова К.Ә., Болтаева С.Ж. Қазақстанның экономикалық тарихы.Оқу құралы.Алматы:Экономика,2016.-320б.

5

41

  Комментарий к Уголовному кодексу РК.Алматы:ТОО «Издательство «Норма-К»,2016.-752с.

1

42

Айдарханов М., Жұмашбекова С. Микроэкономика(есептер мен тест жинағы).Оқу құралы.-Астана:Фолиант,2016.-152б.

5

43

Акимова Б.Ж., Қаржылық есеп.Оқу құралы.-Алматы,Экономика.-2016.-261б.

5

44

Мекебаева М.А. ҚР ішкі және сыртқы саясаты.Оқу құралы.-Алматы,Қазақ университеті.-2016.128б.

5

45

Муталиева Л.М. Менеджмент и маркетинг туризма.Уч.пособие,Алматы:Экономика, (ЭР)

5

46

Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық.Жалпы бөлім: оқу құралы.-Алматы:Қазақ университеті,2016.-276б.

8

47

Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық.Ерекше бөлім:оқу құралы.-Алматы,Қазақ университеті,2016.450б.

8

48

Орынбаева Ж., Бекмолдаева Қ. Алгоритим негіздері және бағдарламалау тілдері (тест жинағы). Оқу құралы.-Астана.Фолиант,2016.-240б.

5

49

Хамитова К. Экономика және кәсіпкерлік негіздері.Оқулық.-Астана:Фолиант,2016.-200б.

5

50

Жакибаева К. Кәсіби қазақ тілі. Аймақтану мамандығы студ.арналған оқу құралы.-Алматы.-2016.-176б.

6

51

Жуйриков К.К. Менеджмент и предпринимательство..-Алматы:Экономика,2016.-280с.

6

52

Қозғамбаева Г.Б. Қазақстан музейлері.Оқу құралы.-Алматы, Қазақ университеті, 2016.-182б.

2

53

Жарикбаев К.Б. Казахская этнопсихология.Уч.пособие.-Алматы,Қазақ университеті,2014.-304с.

2

54

Мұхажанова Т.Н. Әлем музейлерінің тарихы.Оқу құралы. Алматы,Қазақ университеті,2016.-156б.

2

55

Ахметжанова А.И. Русский язык: учебное пособие для студентов-юристов каз.отд.университетов.- Алматы,Қазақ университеті,2014.-158с.

5

56

Ахмедьяров К.К. Русский язык.Учебное пособие для студ.каз.отд.ун-ов.(Бакалавриат).- Алматы,Қазақ университеті,2010.-228с.

5

57

Әліпбаев А.Р. Дипломатия тарихы:дәрістер жинағы.- Алматы,Қазақ университеті,2013.-148б.

5

58

Чекина Е.Б., Капасова Д.А. Русский язык.Уч.пособие для студентов экономистов.- Алматы,Қазақ университеті,2013.-188с.

5

59

Аскарова А.С. Охрана труда: Уч.пособие.- Алматы,Қазақ университеті,2016.-122с.

5

60

Бузелов А.С. Русский язык.Уч.пособие для студ.математиков.- Алматы,Қазақ университеті,2011.-137с.

5

61

Абаева Ж. Русский язык.Уч.пособие для студ.каз.отд.фак.международ.отношений(бакалавриат)

5

62

Бөрібаева С. Дипломаттың іскери сөйлеу мәдениеті.Оқу құралы.- Алматы,Қазақ университеті,2014.-180б.

5

63

Кәрібозов Е.К. Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері.Оқу құралы.-Алматы: Қазақ университеті,2013.-113с.

5

64

Ким А.М. Психология понимания:Учеб.пособие.- Алматы,Қазақ университеті,2015.-138с.

5

65

Калымбетова Э.К. Әлеуметтік психология.Оқу құралы.- Алматы,Қазақ университеті,2012.-108б.

5

66

Данаев  Н.Т. IТ білім беру ортасындағы E-Learning: оқу әдістемелік құрал.- Алматы,Қазақ университеті,2016.-94б.

5

67

Мансұрова М.Е. Веб-бағдарламалау.Оқу құралы.- Алматы,Қазақ университеті,2016.-178б.

5

68

Төкеев У.Ә. Ақпараттық жүйелердің Веб-қосымшаларын программалау.Оқу құралы.- Алматы,Қазақ университеті,2012.-100с.

5

69

Бөрібаев Б. WEB-технологиялар:JAVASCRIPT және PHP тілдері.2 бөлім.Оқу құралы.- Алматы,Қазақ университеті,2016.-188б.

5

70

Жапақов С.М. ҚР еңбек құқығы: оқу құралы.-Алматы:Экономика,2016.- 232б.

20

71

Үстенова Ө.Ж. Қонақүй шаруашылығы:оқу құралы.- Алматы,Экономика,2016.224б.

5

72

Есенғалиева Қ.С. Экономикалық теория.Оқулық.- Алматы,Экономика,2015. -576б.

15

73

Берденова К.Ә., Болтаева С.Ж. Казақстанның экономикалық тарихы. Оқу құралы. – Алматы,Экономика,2016. — 320б.

5

74

Жолмырзаева Г.А. Мемлекеттік қаржы. Оқу құралы. – Алматы,Экономика,2016. — 204б.

5

75

Беккулиева Б.М. Маркетингті жоспарлау. Оқу құралы. – Алматы,Экономика,2015. — 336б.

5

76

Жакипбеков С.Т., Канатов А.С. Салық және салық салу. Оқу құралы. – Алматы,EXLIBRIS,  2016. — 163б.

5

77

Дюсембекова Ж.М. Маркетингтік зерттеулер. Оқулық. Алматы,Экономика,2013. — 438б.

9

78

Құлпыбаев С., Ынтықбаева С.Ж., Мельников В.Д. Қаржы.Оқулық.-Алматы:Экономика,2015.-784б.

5

79

Акимова Б.Ж., Сапарбаева С.С. Қаржылық есеп.Оқу құралы. Алматы:Экономика,

2016. – 261б.

5

80

Сапарова Б.С. Қаржы менеджменті.Оқулық.- Алматы:Экономика, 2015. – 632б.

5

81

Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.Оқу құралы.Алматы:Экономика,2016.-216б.

5

82

Заманбеков Ш.З. Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау.Оқулық. Алматы:Экономика,2016.-220б.5  

83

Бердалиев К. Менеджмент.Лекциялар курса. Алматы:Экономика,2016.-190б.

10

84

Жақсыбаева Б.Б. Мәдениеттану.Жоғарғы оқу орны студ.арналған оқу құралы.-Алматы:Экономика,2014.204б.

5

85

Тургулова А.К.,

Амирканов Р.А., Ахинов А.Б.

Қаржылық менеджмент.Оқу құралы.-Алматы:Экономика,2014.-330б.

10

86

Тайгашинова К.Т., Сатаев С.А., Тереңдетілген басқарушылық есеп.Оқулық. Алматы:Экономика,2015.-184б.

10

87

  Базарбаев А.О. Сақтандыру менеджменті. Электрондық оқу құралы. Алматы:Экономика,2015.

2

88

Бердалиев К.Б., Сатқалиева Т.С. Инновациялық менеджмент. Электронды оқулық. Алматы:Экономика,2014.

2

89

Истаева А.А., Байжақсынова Г.Қ Маркетингті басқару. Электрондық оқулық. Алматы:Экономика,2014.

2

90

Тұрғанбай Қ.Е., Балабекова М.Ж. DELPHI-DE қарапайым жлбалар құру әдістемесі.Оқу құралы. -Алматы:»Альманах», 2016.-74б.

10

91

Айтанаева Ә.Қ. Бухгалтерлік есеп негіздері және салық салу.Оқу құралы. -Алматы:»Альманах», 2016.- 102б.

10

92

Сакун О.Ф. Дипломатическое ремесло. – М.:Международные отношения, 2016.-440с.

5

93

Бордачев Т.В. Теория международных отношений в ХХI веке. – М.:Международные отношения, 2015.- 232с.

5

94

Канашевский В.А. Международное частное право.Учебник. – М.:Международные отношения, 2016.- 1008с.

3

95

Дубинин Ю.В. Мастерство переговоров.Учебник для студентов обучающихся по спец. «Международные отношения». – М.:Международные отношения, 2012.-320с.

3

96

  История международных отношений.Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.:Международные отношения, 2016.-440с.

3

97

Под ред.П.А.Цыганкова Теория междуранодных отношенй. Учебник  для академического бакалавриата. – М.:Изд. «Юрайт», 2017.- 316с.

3

98

Попов В.И. Современная дипломатия.Теория и практика.Курс лекций. – М.:Международные отношения, 2016.-576с.

3

99

Батюк В.И. История международных отноешний.Учебник для академического бакалавриата. – М.:Изд. «Юрайт», 2017.- 483с.

1

100

Темиргалиев Р. Казахи и Россия. – М.:Международные отношения, 2013.-352с

1

101

Под ред. П.А.Цыганкова Международные отношения и мировая политика.Учебник для бакалавриата и магистратуры. . – М.:Изд. «Юрайт», 2017.- 290с.

5

102

Ильяс А. Тәжірибелік маркетинг.Оқу құралы.Алматы: ТОО «Изд.LEM», 2015. – 252с.

2

103

Булгакова Д.А. Мемлекет және құқық теориясы.Оқу құралы.-Алматы:NURPRESS» баспасы, 2016. – 124б.

7

104

Булгакова Д.А. Теория государства и права.Учебное пособие. Алматы:NURPRESS», 2016. – 130с.

7

105

Урисбаева А.А. ҚР нотариаты.Оқу әдістемелік құрал.Алматы: Қазақ университеті,2015. — 108б.

5

106

Бекболсынова А. Налоги и налогооблажение.Учебное пособие.Астана:Фолиант, 2014. – 544с.

5

107

Бименова А. Банктегі бухгалтерлік есеп.Оқу құралы. Астана:Фолиант, 2015. – 152б.

5

108

Под ред. А.А.Абишева. В.В.Герасименко, С.А.Каленовой Маркетинг.Учебное пособие.Алматы, Экономика, 2015. -704с.

5

109

Нұртазина Р.А. Қазақстан Републикасының ұлттық қауіпсіздігі.Оқу құралы.Алматы, «Бастау» баспасы, 2014. -368с.

1

110

Сапарова Б.С. Финансовый менеджмент.Учебник. Алматы: Экономика, 2015.-462с.

5

111

Сарбасова А.Қ., Бейсенбаев Ж.Т. Қаржы саласындағы ақпараттық жүйелер.Оқу құралы.Алматы, Қазақ университеті,2015.-97б.5

5

112

Мизамбекова Ж.К., Шаршанкулова Д. Қаржылық менеджмент.Оқулық әдістемелік құрал.-Алматы: Нур-Принт, 2016. – 179б.

5

113

Мизамбекова Ж.К., Шаршанкулова Д Финансовый менеджмент.Учебно-методическое пособие.-Алматы: Нур-Принт,2016. – 134с.

5

114

Мухамедиева Г.Н. Қазақстан Республикасындағы адвокатура.Оқу құралы.Алматы: Қазақ университеті,2015.-89б.

5

115

Мизамбекова Ж.К., Жуманова Б.К. Стратегиялық менеджмент. Оқулық құрал. – Алматы: Нур-Принт, 2016. – 153б.

5

116

Бөрібаева С. Дипламаттың іскери сөйлеу мәдениеті. Оқу құралы. Алматы, Қазақ университеті, 2014.- 180б.

5

117

Шегебаев П., Елеманова С. Қазақ музыка әдебиеті.(Дәстүрлі кезең).Оқу құралы. –Астана: Фолиант, 2015. – 114б.

2

118

Ақтымбаева Ә.С. Туризмдегі баға құрастыру.Оқу құралы. Алматы, Қазақ университеті, 2015.- 196б.

5

119

Нұрғалиева А.А. Кәсіпорын қызметін жоспарлау.Оқу құралы.Алматы:Экономика. – 2015. – 132б.

5

120

Нұрғалиева А.А. Кәсіпкерлік. Оқу құралы. Алматы:Экономика. – 2016. – 276б.

5

121

Иембекова М.О. Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы. Оқу құралы. Алматы:Экономика. – 2015. – 276б.

5

122

Тукенова Л.М. Алгоритмдер, мәліметтер құрылымы және программалау. Оқу құралы. Алматы:Экономика. – 2016. – 164б.

5